Statut - KokoStay

Reset Password

Broj gostiju
Odrasle osobe
Dob od 13 ili više godina
0
Djeca
Uzrast od 2 do 12 godina
0
Dojenčad
Ispod 2 godine
0
Zatvori
Your search results

Statut

Pravila web stranice Kokostay doo

Opće odredbe

1.1. Ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) definirana su pravila korištenja web stranica Kokostay doo (u daljnjem tekstu: „Mrežna stranica“) dostupnih na www.kokostay.com.

1.2. Vlasnik i administrator web stranica je Kokostay doo sa sjedištem u Hrvatskoj, na adresi: Freja Tuđmana 788, Kaštel Lukšić, upisano u odgovarajući registar poduzetnika, koristeći e-mail adresu: kontakt@kokostay.com (u daljnjem tekstu: “Pružatelj usluga”) .

1.3. Korisnici web stranice su fizičke osobe, pravne osobe i organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koje koriste web stranicu (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Korisnici“).

1.4. Korisnici su dužni pridržavati se odredbi ovog Pravilnika.

1.5. Prihvaćanje Pravilnika je dobrovoljno, ali nužno za korištenje web stranice. Korištenje web stranice znači prihvaćanje Pravila od strane Korisnika.

Raspon usluga

2.1. Web stranica nudi mogućnost pretraživanja, usporedbe i rezervacije smještaja u raznim mjestima.

2.2. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene usluga koje pruža na web stranici, privremenog prekida istih ili potpunog prekida pružanja.

Registracija

3.1. Registracija na web stranici je dobrovoljna.

3.2. Kako bi se registrirao, Korisnik mora ispuniti obrazac za registraciju, navodeći svoje podatke kao što su: ime, prezime, e-mail adresa i lozinka. Za pravne osobe i organizacijske jedinice bez pravne osobnosti dodatno su potrebni podaci o zastupniku društva.

3.3. Korisnik je dužan dati istinite osobne i kontakt podatke. Pružatelj usluga zadržava pravo provjere podataka Korisnika.

Odgovornost

4.1. Korisnik koristi Internet stranicu na vlastitu odgovornost.

4.2. Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu neispravnim radom web stranice, njenom nedostupnošću ili gubitkom podataka.

4.3. Korisnik je dužan koristiti Internet stranicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom i dobrim običajima.

Zaštita osobnih podataka

5.1. Administrator osobnih podataka Korisnika je Pružatelj usluga.

5.2. Pružatelj usluga obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s važećim zakonom, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: „GDPR“).

5.3. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka od strane Pružatelja usluga možete pronaći u Politici privatnosti koja je dostupna na web stranici.

Izmjene Pravilnika

6.1. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene Pravilnika. O svim promjenama korisnici će biti unaprijed obaviješteni.

6.2. Promjene Pravilnika stupaju na snagu od datuma kojeg Pružatelj usluge odredi kao datum stupanja na snagu.

Završne odredbe

7.1. U pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe hrvatskog prava.

7.2. Sve sporove proizašle iz primjene ovog Pravilnika rješavat će nadležni opći sud sa sjedištem u Hrvatskoj.

7.3. Pravilnik stupa na snagu 19. travnja 2023. godine.

kontakt

8.1. U slučaju pitanja, komentara ili prijava vezanih uz Internet stranicu, Korisnik može kontaktirati Davatelja usluga putem e-mail adrese: biuro@kokostay.com ili dopisom na adresu: Kokostay doo, Freja Tuđmana 788, Kaštel Lukšić, Hrvatska.

Dodatne odredbe:

Prava intelektualnog vlasništva

9.1. Sva prava intelektualnog vlasništva povezana s web-stranicom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, prava dizajna, prava baze podataka, prava zaštitnih znakova i sva druga prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo su Pružatelja usluge ili njegovih davatelja licence.

9.2. Korisnik ne stječe nikakva prava intelektualnog vlasništva u vezi s korištenjem web stranice, osim onih izričito dodijeljenih ovim Pravilima.

9.3. Korisnik se obvezuje da ni u kojem slučaju neće povrijediti prava intelektualnog vlasništva Pružatelja usluge ili njegovih davatelja licence.

Odgovornost

10.1. Pružatelj usluge čini sve kako bi osigurao neometani rad web stranice, ali ne jamči da će web stranica biti dostupna u svakom trenutku ili da na njoj nema pogrešaka, virusa ili drugih štetnih elemenata.

10.2. Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem web-mjesta od strane Korisnika, osim ako je takav gubitak ili šteta rezultat grubog nemara ili namjernog pogrešnog ponašanja Pružatelja usluga.

10.3. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj, materijale, usluge ili proizvode kojima Korisnik pristupa putem web stranice, niti za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem istih.

Veća snaga

11.1. Pružatelj usluga nije odgovoran za neizvršenje ili kašnjenje u izvršenju obveza proizašlih iz ovih Pravila ako je to uzrokovano okolnostima više sile.

11.2. Viša sila znači sve okolnosti koje se ne mogu predvidjeti ili spriječiti i koje onemogućuju Pružatelja usluga u izvršavanju njegovih obveza, kao što su prirodne katastrofe, štrajkovi, nemiri, ratovi, vladine akcije, kvarovi komunikacijskih sustava, kvarovi tehničke infrastrukture itd.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

12.1. Korisnik koristi Internet stranicu na vlastitu odgovornost. Pružatelj usluge pruža uslugu “kakvu jest” bez jamstva bilo koje vrste, izričitog ili podrazumijevanog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, jamstva prodajne kvalitete, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja prava intelektualnog vlasništva.

12.2. U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Davatelj usluga isključuje svaku odgovornost za bilo kakav izravni, neizravni, slučajni, poseban, kazneni, posljedični ili na drugi način rezultirajući gubitak, trošak, potraživanje, odgovornost ili štetu koju Korisnik može pretrpjeti kao rezultat korištenja web stranice, bez obzira na uzroke.

Pritužbe

13.1. Korisnik ima pravo na podnošenje pritužbi u vezi s radom Internet stranice ili pružanjem Usluga. Prigovori se podnose na e-mail adresu biuro@kokostay.com.

13.2. Prigovore će Pružatelj usluga razmotriti u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora. U slučaju složenih predmeta, rok za razmatranje prigovora može se produžiti. O razmatranju prigovora korisnik će biti obaviješten elektroničkim putem.

Završne odredbe

14.1. Ovaj Pravilnik vrijedi od dana objave na web stranici Koko stay doo

14.2. Pružatelj usluga ima pravo izmjene Pravilnika. Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom objave na stranicama Koko stay doo i obavještavanja Korisnika elektroničkim putem.

14.3. U slučaju bilo kakvih sporova proizašlih iz primjene ovih Pravila, strane se obvezuju riješiti sporazumno. Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, za rješavanje spora bit će nadležan sud prema sjedištu Pružatelja usluga.

14.4. Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe hrvatskog prava.

Rezervacije

15.1. Kupci mogu rezervirati usluge koje nudi Koko stay doo putem web stranice Kokostay.com.

15.2. Gost je odgovoran za točno i istinito davanje svih osobnih podataka i informacija potrebnih za izvršenje rezervacije.

15.3. Rezervacija se smatra obvezujućom nakon što Kupac elektroničkim putem primi potvrdu rezervacije.

Politika otkazivanja

16.1. Gost ima pravo otkazati rezervaciju pod uvjetima navedenim u ponudi ili sukladno važećim zakonima.

16.2. Ako Kupac otkaže rezervaciju, može se od njega tražiti da plati naknadu za otkazivanje u skladu s uvjetima navedenim u ponudi ili u skladu s važećim zakonom.

16.3. Koko stay doo zadržava pravo otkazivanja rezervacije u slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila). U tom slučaju Koko stay doo se obvezuje obavijestiti Gosta o otkazu rezervacije i vratiti uplaćena sredstva od strane Gosta.

Imajte na umu da bi gore navedene izmjene trebale biti uključene u sve prijevode Pravilnika i da bi kupci o njima trebali biti obaviješteni elektroničkim putem.